Shirt StylesBMV_downloadButton.png

Collar Stays

BMV001_Instay BMV002_Removeable        
BMV001 BMV002        
Instay Removeable        

Collars

BMV001_Two_Button_Classic BMV002_Two_Button_High BMV003_Button_Down BMV004_Classic BMV005_Cutaway BMV006_Longpoint
BMV001 BMV002 BMV003 BMV004 BMV005 BMV006
Two Button Classic Two Button High Button Down Classic Cutaway Longpoint

Pockets

BMV001_No_POcket BMV002_Squared BMV003_Rounded BMV004_Angled BMV005_Pointed  
BMV001 BMV002 BMV003 BMV004 BMV005  
No Pocket Squared Rounded Angled Pointed  

Plackets

BMV001_Plain BMV002_Pleated BMV003_Hidden_BUttons      
BMV001 BMV002 BMV003      
Plain Pleated Hidden Buttons      

Button Holes

BMV001_White BMV002_BLack BMV003_Navy_Blue BMV004_Red BMV005_Brown  
BMV001 BMV002 BMV003 BMV004 BMV005  
White Black Navy Blue Red Brown  
BMV006_Grey BMV007_Light_Blue BMV008_Pink BMV009_Purple BMV010_Yellow  
BMV006 BMV007 BMV008 BMV009 BMV010  
Grey Light Blue Pink Purple Yellow  
BMV001_Square BMV002_Tail        
BMV001 BMV002        
Square Tail        

Back

BMV001_No_Pleat BMV002_Box_Pleat BMV003_Side_Pleats      
BMV001 BMV002 BMV003      
No Pleat Box Pleat Side Pleats      

Back Yoke

BMV001_Plain BMV002_Split        
BMV001 BMV002        
Plain Split        

Cuffs

BMV001_One_Button_Rounded BMV002_One_Button_Angled BMV003_Two_Button_Rounded BMV004_Two_Button_Angled    
BMV001 BMV002 BMV003 BMV004    
One Button Rounded One Button Angled Two Button Rounded Two Button Angled    
BMV005_French_Squared BMV006_French_Angled cocktail_reference_cuffs.gif      
BMV005 BMV006 BMV007      
French Squared French Angled Reference Cuffs      

Monograms

BMV001 BMV002 BMV003 BMV004 BMV005 BMV006
BMV001 BMV002 BMV003 BMV004 BMV005 BMV006
BMV007 BMV008 BMV009 BMV010 BMV011  
BMV007 BMV008 BMV009 BMV010 BMV011